Voorbeeldbrief - Ontbinding telefonische overeenkomst binnen bedenktijd

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ontbinding telefonische overeenkomst binnen bedenktijd

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum telefoongesprek] heb ik telefonisch met u een overeenkomst gesloten voor [naam product]. [Indien van toepassing, voeg de volgende zin toe] Op [datum] heb ik u per [brief/e-mail] laten weten dat ik akkoord ga met de overeenkomst.

Hiermee laat ik u weten dat ik deze overeenkomst ontbind vanwege de mogelijkheid om een op afstand gesloten overeenkomst binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden. Hierbij doe ik een beroep op artikel 6:230o lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek betreffende de overeenkomsten op afstand tot levering van water, gas, elektriciteit of stadsverwarming.

[Hebt u erom gevraagd dat er binnen de bedenktijd energie geleverd zou worden? Voeg dan de volgende zinnen toe] Op mijn verzoek bent u binnen de bedenktermijn [water/gas/elektriciteit/stadsverwarming] gaan leveren. Voor de reeds geleverde energie verwacht ik binnen zes weken een eindafrekening te ontvangen.

[Hebt u er niet om gevraagd dat er binnen de bedenktijd energie geleverd zou worden? Voeg dan de volgende zinnen toe] U bent ongevraagd binnen de bedenktijd van veertien dagen begonnen met het leveren van [water/gas/elektriciteit/stadsverwarming]. Op grond van artikel 6:230s lid 4 van het Burgerlijk Wetboek ben ik niet gehouden om voor deze energie te betalen. Ik meld u dan ook bij voorbaat al dat ik niet bereid ben om de kosten hiervan te betalen.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken de annulering te bevestigen. Ik meld u nu bij voorbaat al niet bereid te zijn de kosten te betalen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward