Voorbeeldbrief - Schadevergoeding bij meer dan 500 euro schade door onveilig product

Kocht u een onveilig product? En hebt u daardoor meer dan 500 euro schade? Met onze voorbeeldbrief vraagt u een schadevergoeding aan de fabrikant of importeur.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam fabrikant of importeur]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: schadevergoeding


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik een [product] waarvan u de producent bent. Het gaat om een [merknaam en type].

Wat is het probleem?

Het product blijkt onveilig omdat [beschrijf waarom u vindt dat het product niet veilig is]. Hierdoor heb ik schade aan [geef aan welke schade is ontstaan]. De kosten van deze schade zijn [bedrag] euro.

[voeg deze alinea toe als u bewijs toevoegt van de schade, bijvoorbeeld bonnen]

In de bijlage vindt u [vul in: bewijzen van kosten die ik moest maken door de schade / bonnen van aankopen die beschadigd raakten door het onveilige product].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Voor schade die ontstaat door een onveilig product, is de producent van dat product aansprakelijk als de schade hoger is dan 500 euro. Dit staat in artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wet kunt u vinden op de website wetten.overheid.nl

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u de schade door het onveilige product aan mij vergoedt. Daarom vraag ik u vriendelijk om het schadebedrag van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] te storten op mijn rekeningnummer [uw rekeningnummer), ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u de schade niet vergoeden binnen deze termijn, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Past deze brief bij mijn situatie?

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.