Voorbeeldbrief - Ongedaan maken koopovereenkomst product

Gaf u een laatste kans om uw product te repareren of te herstellen? En wil of kan het bedrijf dit niet doen? Met onze voorbeeldbrief kunt u de overeenkomst ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinden koopovereenkomst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben.

Wat is het probleem?

Ik vroeg u op [datum] om een oplossing. Maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Met deze brief laat ik u weten dat ik daarom de koopovereenkomst ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik als consument recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, bent u als verkoper verplicht om het product zonder kosten en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Doet u dit niet, dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ik ben dan niet meer gebonden aan de overeenkomst. En ik heb recht op teruggave van het aankoopbedrag. Ik ben ook niet verplicht om een ander product of een tegoedbon te accepteren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de aanschafprijs van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op mijn rekeningnummer: [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Laat u mij weten hoe u het product retour wilt?

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u het aankoopbedrag niet wilt terugbetalen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Past deze brief bij mijn situatie?

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.