Voorbeeldbrief - Niet eens met kosten afleverset op warmterekening

Huurt u een afleverset voor uw stadsverwarming of blokverwarming? En vindt u de kosten te hoog? Vraag uw leverancier om een oplossing met onze voorbeeldbrief.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet eens met kosten afleverset


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik uw warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum].

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met de huurkosten voor de afleverset. Ik vind de kosten niet redelijk omdat [leg uit waarom u de kosten niet eerlijk vindt].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de Warmtewet mag u alleen redelijke kosten voor het huren van de afleverset in rekening brengen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van de ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de huurkosten aan te passen. Als dit niet mogelijk is, dan hoor ik graag waarom de huurkosten zo hoog zijn.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u niet met mij in gesprek over de huurkosten van de afleverset? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.