Voorbeeldbrief - Herstel of vervanging van ondeugdelijk product

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Herstel of vervanging van ondeugdelijk product

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type].

Het [product] functioneert niet zoals ik mag verwachten en vertoont de volgende gebreken: [opsomming gebreken].

Het [product] moet alle eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik. Dit is nu niet het geval. Ik ben van mening dat deze problemen niet hadden mogen ontstaan, gelet op de leeftijd en de aanschafprijs van het [product].

Mijns inziens is er sprake van een ondeugdelijk product en ik verzoek u vriendelijk de defecte onderdelen te repareren of te vervangen binnen [redelijke termijn noemen, redelijke termijn is bijvoorbeeld drie of vier weken].

[Toevoegen als u de koopovereenkomst wil ontbinden na verstrijken reparatietermijn:]

Is herstel of reparatie binnen [redelijke termijn noemen] niet mogelijk, dan bent u in gebreke en heb ik het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Ik retourneer dan het product. Ik verwacht mijn aankoopbedrag dan terstond terug te ontvangen.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met wasmachine en laptop

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer