Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Wijziging overeenkomst accommodatie

Voorbeeldbrief downloaden

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam bedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Wijziging overeenkomst accommodatie

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik een accommodatie geboekt bij u. Op [datum] hebt u mij laten weten dat u een wijziging wilt doorvoeren. De wijzigingen zijn [noem de wijzigingen]. Daar ben ik het niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met de wijziging die u wilt doorvoeren, omdat [noem een van de volgende redenen]

[omdat er helemaal geen wijzigingsbeding is opgenomen in de algemene voorwaarden.]

[omdat het gaat om een grote wijziging waar ik het niet mee eens ben.]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op nakoming van de overeenkomst. De overeenkomst kan alleen worden gewijzigd zoals dat in de algemene voorwaarden staat. Of als het gaat om een kleine wijziging. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Dan verwijs ik u naar het Burgerlijk Wetboek.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u mij te bevestigen dat u de overeenkomst gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

[Wilt u de overeenkomst ontbinden voeg dan deze zin toe:]

Kunt u de overeenkomst toch niet nakomen? Dan ontbind ik de overeenkomst.

[Hebt u al een (deel) van de rekening betaald, schrijf dan het volgende:]

Weigert u de overeenkomst uit te voeren zoals wij met elkaar hebben afgesproken? Dan verzoek ik u de al door mij betaalde bedragen binnen [noem een redelijke termijn] op mijn rekening [rekeningnummer, op naam van, woonplaats] te storten.

Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer