Voorbeeldbrief - Ongedaan maken van overeenkomst niet op tijd geleverd product

Is uw product niet geleverd of bezorgd binnen de beloofde levertijd? Met onze voorbeeldbrief kunt u de koopovereenkomst ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinding overeenkomst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type] [gaat het om een bestelling, noem dan ook het bestelnummer of referentienummer]. U zou het product leveren [op de afgesproken leverdatum van … / binnen … dagen].   

Wat is het probleem?

Het product is niet tijdig geleverd. Met deze brief [maak een keuze afhankelijk van de situatie: laat ik u weten dat ik de overeenkomst ontbind / geef ik u nog éénmaal een redelijke termijn om alsnog te leveren].

Wat is het probleem en wat verwacht ik van u?

Wij hebben het volgende afgesproken over de levertijd: [afspraken levertijd noemen].

[U kunt kiezen uit de volgende vier opties afhankelijk van uw situatie]:

  1. U hebt de specifiek afgesproken leverdatum van [datum noemen] overschreden. Ik stel geen prijs meer op het product. Ik heb ook het wettelijk recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Graag ontvang ik binnen twee weken mijn aanbetaling van [bedrag noemen] Euro retour. U kunt het bedrag storten op [bank/gironummer noemen] ten name van [uw naam] te [woonplaats].
  2. U heeft het product binnen de afgesproken levertermijn niet geleverd. Ik verwacht het product binnen [noem een redelijke termijn]. Levert u binnen deze termijn het product niet? Dan ontbind ik de overeenkomst en stel ik u bij deze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
  3. U heeft binnen de afgesproken levertermijn niet geleverd. Ik heb u per brief van [datum] een tweede levertermijn voorgesteld. Ook binnen deze levertermijn heb ik niets van u ontvangen. Inmiddels stel ik geen prijs meer op het product en ontbind ik de koopovereenkomst. Graag ontvang ik binnen twee weken mijn betaling van [bedrag] euro retour. Ik verwacht daarbij opgeteld de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de levertijd. U kunt het bedrag storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam].
  4. Omdat er geen levertijd is afgesproken, moest u het product binnen 30 dagen leveren. U heeft zich hier niet aan gehouden. Ik verwacht het product binnen [noem een redelijke termijn]. Hebt u het product binnen deze levertijd niet geleverd? Dan ontbind ik de overeenkomst en stel ik u bij deze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U kunt als ondernemer een levertijd afspreken met een consument. Maar heeft u dit niet gedaan? Dan staat in de wet dat u het product binnen 30 dagen aan de consument moet leveren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/levering.

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.