[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam ondernemer of bedrijf]

[adres]

[postcode en plaats][plaats, datum]Onderwerp: verjaarde vordering

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kreeg ik van u een rekening voor [naam product of dienst]. Op de rekening staat een bedrag van [bedrag] euro.Wat is het probleem?De vordering waarvoor u deze rekening stuurde, is verjaard. [kies uw situatie:]

Hoe is dit wettelijk geregeld?Een vordering voor producten verjaart na twee jaar en een vordering voor diensten verjaart na vijf jaar. Na de verjaringstermijn hoeft de consument niet meer te betalen. De verjaringstermijnen staan in het Burgerlijk Wetboek, boek 6 en 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl.Wat verwacht ik van u?Omdat de vordering waarvoor u de rekening stuurde is verjaard, ga ik ervan uit dat ik niet hoef te betalen. En ik verwacht verder geen rekeningen meer van u. Denkt u dat de rekening niet is verjaard? Dan vraag ik u vriendelijk om bewijs.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]