[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats]

[plaats, datum]Onderwerp: klacht over warmtetarieven

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] kreeg ik een warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum]. Ik ben het niet eens met deze rekening. De tarieven voor warmte op de rekening zijn hoger dan de maximale warmtetarieven.Hoe is dit wettelijk geregeld?Volgens de wet mag het tarief voor warmte niet hoger zijn dan de maximale tarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vaststelt. Dit staat in artikel 5 van de Warmtewet.

Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om mij binnen [noem een redelijke termijn] een nieuwe warmterekening te sturen met aangepaste tarieven. Ook vraag ik u om het teveel betaalde geld terug te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u de tarieven niet aanpast en het teveel betaalde niet terugstort, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[uw naam en handtekening]