[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail][naam warmteleverancier]

[adres]

[postcode en plaats]


[plaats, datum]Onderwerp: compensatievergoeding

Geachte heer of mevrouw,Op [datum] vond er een storing plaats op mijn adres: [uw adres, postcode en woonplaats]. Door de storing kon ik geen gebruik maken van warmte en warm tapwater. Dit duurde van [begintijd] tot [eindtijd]. Hiervoor wil ik een vergoeding.Hoe is dit wettelijk geregeld?Bij een storing langer dan 8 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in mijn warmteovereenkomst met u. De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/warmtestoring.Wat verwacht ik van u?Ik vraag u vriendelijk om binnen acht weken de compensatievergoeding naar mij over te maken. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]Biedt u geen oplossing?Als u de compensatievergoeding niet op tijd overmaakt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / De Geschillencommissie Warmtelevering / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].Met vriendelijke groet,[Uw naam en handtekening]